Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Pamexpol Sp. z o.o.

I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów
1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów, w których stroną Sprzedającą jest Pamexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Końskich, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000511132, o numerze NIP: 6581982484 (dalej zwany Pamexpol Sp. z o.o.).
2. OWS stanowią integralną, część wszystkich umów sprzedaży zawieranych ze spółką Pamexpol Sp. z o.o.. Jednakże tylko postanowienia umowy sprzedaży zawartej w formie pisemnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWS. Postanowienia umowy zawartej w formie ustnej nie mają pierwszeństwa przed niniejszymi OWS. OWS są jedynym uregulowaniem pozaumownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów i świadczenia usług. Tym samym strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych/ustalonych przez Kupującego.
3. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszych OWS jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich elementów umowy, a najpóźniej w momencie zawarcia umowy. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.pamexpol.pl/ows

II. Zawarcie umowy
1. Złożenie zamówienia przez Kupującego nastąpić może w formie ustnej, elektronicznej – to jest poprzez e-mail lub fax oraz w formie pisemnej, przez osoby uprawnione ze strony Kupującego. W przypadku zawarcia umowy w formie innej niż forma pisemna Pamexpol Sp. z o.o. może żądać pisemnego potwierdzenia zawartej umowy w ciągu trzech dni od jej zawarcia.
2. Na żądanie Kupującego, Pamexpol Sp. z o.o. w terminie uzgodnionym z Kupującym pisemnie potwierdzi zawarcie umowy.
3. Pamexpol Sp. z o.o. przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy, jeżeli na skutek braku odpowiedniego asortymentu pod względem ilościowym lub też jakościowym nie może jej zrealizować.
W takiej sytuacji wystąpi wobec Kupującego z nową ofertą w formie pisemnej. Umowa zostanie zawarta, jeżeli Kupujący pisemnie lub drogą elektroniczną potwierdzi przyjęcie nowej oferty.
4. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia, gwarancje i zmiany umowy sprzedaży składane ustnie przez pracowników Pamexpol Sp. z o.o. w związku z zawarciem umowy sprzedaży lub złożeniem oferty mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, nie stanowią modyfikacji OWS ani w żaden sposób nie są wiążące dla stron.
5. Pamexpol Sp. z o.o. przyjmuje zamówienia na towary w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 uważa się za złożone w następnym dniu roboczym.
6. Rezygnacja lub dokonanie zmian w zamówieniu może nastąpić wyłącznie w dniu jego złożenia pod warunkiem, że zamówienie nie zostało zrealizowane.

III. Ceny
1. Ceny określone w cennikach są wiążące do czasu wydania nowego cennika. Kupujący składający zamówienie oświadcza, że zapoznał się z aktualnym cennikiem Pamexpol Sp. z o.o.. Ceny podane w cennikach są cenami brutto i zawierają w sobie aktualną w dniu wydawania cennika stawkę podatku VAT. W razie zmiany obowiązującej stawki podatki VAT w trakcie obowiązywania cennika, strony akceptują nową cenę, zmodyfikowaną o nową stawkę podatku VAT. Jeżeli ceny podane są w walucie obcej, wówczas Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ich równowartości w polskich złotych, przeliczonych wg średniego kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.
2. Ceny zawarte w cennikach stanowią wynagrodzenie Pamexpol Sp. z o.o. jedynie za przeniesienie własności rzeczy. Nie uwzględniają dodatkowych kosztów, w szczególności kosztów transportu, rozpakowania opakowań zbiorczych itp.
3. Cena towaru określana jest każdorazowo w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia.
4. Cena podana w ofercie Pamexpol Sp. z o.o. obowiązuje w terminie w niej wskazanym. Wynagrodzenie z tytułu dodatkowych poza sprzedażą usług świadczonych przez Pamexpol Sp. z o.o. na rzecz Kupujących, w szczególności za przewóz towarów, określone będzie osobno przed rozpoczęciem wykonania usługi.
5. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią nieprzewidziane okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny zamówionego towaru, w szczególności podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, innych obciążeń publicznoprawnych, Pamexpol Sp. z o.o. ma prawo do jednostronnego podwyższenia ceny towaru w stopniu uwzględniającym faktyczny wzrost poziomu jego czynników cenotwórczych.
6. Uprawnienie określone w ust. 5 przysługuje Pamexpol Sp. z o.o. również w przypadku:
a) wzrostu kosztów produkcji lub zakupu towaru w stosunku do cen z chwili zawarcia umowy,
b) gdy Pamexpol Sp. z o.o. nie wystawił Kupującemu potwierdzenia zamówienia.

IV. Warunki zapłaty
1. Pamexpol Sp. z o.o. może uzależnić zawarcie umowy od udzielenia odpowiedniego zabezpieczenia, w tym od wpłacenia zaliczki. Odmowa udzielenia zabezpieczenia wykonania zawartej umowy stanowić będzie podstawę odstąpienia od umowy przez Pamexpol Sp. z o.o. z przyczyny leżącej po stronie Kupującego.
2. Transakcje o wartości poniżej 1 230,00 zł brutto (1 000,00 zł netto) są dokonywane na zasadzie przedpłaty lub w formie gotówkowej.
3. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie ustalonym w ofercie lub wskazanym na fakturze.
4. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Pamexpol Sp. z o.o. odpowiednią kwotą pieniężną.
5. W przypadku opóźnienia się Kupującego z uregulowaniem całości lub części należności za sprzedany towar lub wykonaną usługę, Pamexpol Sp. z o.o. ma prawo do naliczenia Kupującemu odsetek ustawowych za czas opóźnienia.
6. W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z terminowym uregulowaniem należności za jakąkolwiek fakturę wystawioną mu wcześniej przez Pamexpol Sp. z o.o., Pamexpol Sp. z o.o. ma prawo do powstrzymania się od wykonania wszelkich zawartych umów sprzedaży (w tym z wydaniem towaru Kupującemu) do czasu uregulowania przez niego zaległych należności wraz z należnymi odsetkami.
7. Zgłoszenie reklamacji co do ilości lub jakości otrzymanego towaru, uprawnia jedynie do powstrzymania się z zapłatą za towar, który nie został dostarczony lub którego jakość jest kwestionowana i to jedynie do momentu otrzymania odpowiedzi Pamexpol Sp. z o.o. co do uznania lub nie uznania zgłoszonej reklamacji.
8. Z chwilą gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą ceny za dostawę towaru, stają się wymagalne wszelkie inne zobowiązania Kupującego wobec Pamexpol Sp. z o.o., wynikające z uprzednio zawartych umów. Od dnia opóźnienia w płatności za każdy dzień opóźnienia naliczane będą odsetki ustawowe. Ponadto Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego wydania towarów, za które nie zapłacono na wezwanie Pamexpol Sp. z o.o..
9. Kupującemu nie przysługuje prawo do dokonywania potrąceń i cesji wierzytelności, chyba że uzyska na to uprzednio pisemną zgodę Pamexpol Sp. z o.o..

V. Zabezpieczenia wykonania umowy
1. Na podstawie wniosku o udzielenie kredytu kupieckiego, Pamexpol Sp. z o.o. może określić wysokość kredytu kupieckiego oraz formę zabezpieczenia kredytu. Rodzaj udzielonego zabezpieczenia wpływa na wysokość przyznanego limitu kredytu kupieckiego. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie kredytu kupieckiego Pamexpol Sp. z o.o. ma prawo wymagać od Kupującego przedstawienia dokumentów potwierdzających jego obecną sytuację finansową. Procedurę dotyczącą przyznania kredytu kupieckiego stosuje się odpowiednio w razie złożenia przez Kupującego wniosku o podwyższenie limitu kredytu kupieckiego. Wszelkie informacje Pamexpol Sp. z o.o. traktuje jako poufne.
2. Pamexpol Sp. z o.o. ma prawo do zmiany wysokości przyznanego Kupującemu kredytu kupieckiego i terminu płatności wskazanego na fakturach na podstawie bieżącej analizy obrotów z Kupującym oraz przebiegu wzajemnej współpracy.
3. W przypadku przekroczenia przez Kupującego limitu kredytu Kupieckiego (w razie braku przyznania kredytu kupieckiego lub gdy opóźnienie w zapłacie którejkolwiek z faktur VAT przekracza 14 dni), wszelkie roszczenia Pamexpol Sp. z o.o. o zapłatę ceny za sprzedane i zamówione towary stają się natychmiast wymagalne, jeżeli Kupujący z upływem dodatkowego terminu wskazanego w wezwaniu nie zapłaci kwoty odpowiedniej do ustalonego limitu kredytu kupieckiego lub zapłaty wszystkich wymagalnych kwot stwierdzonych fakturami VAT.
4. W przypadku wskazanym w ustępie 3, Pamexpol Sp. z o.o. jest uprawniony do wstrzymania wykonania kolejnych umów, za co nie ponosi odpowiedzialności.
5. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, kiedy pomiędzy zawarciem umowy a wydaniem towaru Pamexpol Sp. z o.o. poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do zdolności Kupującego do zapłacenia w terminie pełnej ceny za kupowany towar, Pamexpol Sp. z o.o. posiada uprawnienie do uzależnienia wydania towaru od zapłacenia określonej części lub całości należności jeszcze przed terminem płatności ustalonym na fakturze, a nawet przed wydaniem towaru.

VI. Wykonanie umowy
1. Towar odbierany jest przez Kupującego własnym transportem, chyba że strony postanowią inaczej. Z chwilą wydania towarów na Kupującego przechodzi niebezpieczeństwo związane z przypadkową utratą lub uszkodzeniem towaru.
2. Pamexpol Sp. z o.o. gwarantuje załadowanie towaru w danym dniu roboczym tylko Kupującym, którzy przyjadą do magazynu Pamexpol Sp. z o.o. samochodem odpowiednim do dokonania załadunku i zgłoszą się do Biura w tym dniu w godzinach od 8.00 do 15.00.
3. W przypadku, gdy towar jest wysyłany na adres Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, przejście na Kupującego wszelkich korzyści i ciężarów związanych z zamówionym towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z chwilą wydania towaru przewoźnikowi.
4. W przypadku, gdy Pamexpol Sp. z o.o. zapewnia transport zamówionego towaru, jego wydanie następuje w miejscu wskazanym przez Kupującego, przy czym czynności rozładunkowe zapewnia Kupujący i ponosi za nie odpowiedzialność i koszty. Z chwilą rozpoczęcia rozładunku niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego. Przed rozpoczęciem rozładunku Kupujący winien podpisać stosowne dokumenty odbiorcze, co jest warunkiem wydania przedmiotu umowy.
5. Utrata lub uszkodzenie towaru wydanego Kupującemu lub dostarczonego przez Pamexpol Sp. z o.o. na miejsce przeznaczenia nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za sprzedany towar.
6. Strony ustalają, że koszt załadunku towaru do transportu spoczywa na Pamexpol Sp. z o.o., a koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu.
7. Jeżeli towar ma zostać odebrany przez Kupującego z magazynu Pamexpol Sp. z o.o., a Kupujący opóźnia się z odbiorem towaru, ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru prze¬chodzi na Kupującego z dniem w którym Kupujący powinien towar odebrać z magazynu Pamexpol Sp. z o.o..
8. Koszty transportu towaru oraz koszty jego ubezpieczenia w transporcie ponosi Kupujący. Wybór środka trans-portu należy do Pamexpol Sp. z o.o., o ile strony uprzednio nie postanowiły inaczej.
9. W chwili odbioru towaru Kupujący ma obowiązek sprawdzić towar pod względem rodzaju i ilości. Jeżeli w momencie odbioru towaru Kupujący stwierdzi różnicę ilościową lub jakościową pomiędzy towarem dostarczonym, a opisanym w dokumentach przewozowych, lub też stwierdzi uszkodzenie towaru, powinien wpisać swoje zastrzeżenia do dokumentu dostawy.
10. Po sprawdzeniu towarów podpisany zostanie dokument jego dostawy, który oznacza potwierdzenie zgodności ilości wydanego towaru z dokumentem dostawy i braku wad i uszkodzeń, które mogłyby zostać wykryte przy starannym sprawdzeniu towaru w chwili jego odbioru.
11. Niesprawdzenie towaru w sposób określony w ust. 9 lub nie zgłoszenie przez Kupującego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9, jest jednoznaczne z utratą przez Kupującego wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi przy sprzedaży.
12. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu i na rzecz Kupującego musi posiadać pisemne upoważnienie do odbioru towaru, wydane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Kupującego.
13. Kupujący, odbierający towar własnym transportem z magazynu Pamexpol Sp. z o.o., ma obowiązek kontrolowania i potwierdzenia własnoręcznym podpisem zgodności towaru z zamówieniem pod względem ilościowym i jakościowym w obecności upoważnionego przedstawiciela Pamexpol Sp. z o.o., wydającego towar. Pkt 11 stosuje się odpowiednio.

VII. Odpowiedzialność i odstąpienie od umowy.
1. Jeżeli Pamexpol Sp. z o.o. nie będzie w stanie wykonać umowy w umówionym terminie poinformuje Kupującego o tym fakcie i zaproponuje nowy dodatkowy termin dla wykonania umowy. Dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu Kupujący jest uprawniony do wykonania uprawnień wynikających z umowy w przy¬padku zwłoki w spełnieniu świadczenia. Odpowiedzialność odszkodowawcza Pamexpol Sp. z o.o. względem Kupującego za niewykonanie zobowiązania w terminie jest wyłączona jeżeli dostawa została wykonana w dodatkowym terminie.
2. Jeżeli Pamexpol Sp. z o.o. pozostaje w zwłoce z wykonaniem umowy Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy tylko w przypadku, gdy w określonych wyżej terminach świadczenie Pamexpol Sp. z o.o. nie zostało spełnione, a skierowane przez Kupującego dodatkowe wezwanie do wykonania umowy okazało się bezskuteczne.
3. O ile towar będący przedmiotem Umowy nie zostanie odebrany z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Pamexpol Sp. z o.o. po wyznaczeniu Kupującemu dodatkowego terminu do odbioru Towaru (co najmniej 5 dni roboczych), może od umowy odstąpić w części dotyczącej sprzedaży nie odebranego towaru.
4. W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru przez Kupującego Pamexpol Sp. z o.o. przysługuje prawo domagania się od Kupującego zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wartości nie odebranego towaru za każdy dzień powyżej 5 dni roboczych opóźnienia. Ponadto Pamexpol Sp. z o.o. jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
5. Pamexpol Sp. z o.o. odpowiada wyłącznie za szkody rzeczywiste, wyrządzone przez Pamexpol Sp. z o.o. z winy umyślnej, nie odpowiada natomiast za utracone korzyści.
6. Odpowiedzialność Pamexpol Sp. z o.o. wobec Kupującego, z wszelkich tytułów, ogranicza się do kwoty stanowiącej równowartość wadliwych Towarów.
7. Pamexpol Sp. z o.o. jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
a) stwierdzi, że Kupujący przekazał nieprawdziwe informacje o swojej wypłacalności, lub
b) Kupujący opóźnia się z płatnością jakiejkolwiek należności więcej niż 7 dni, lub
c) w stosunku do Kupującego złożony zostanie wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego bądź upadłościowego, lub
d) poweźmie wiadomość o innych okolicznościach, uprawdopodabniających możliwość niewykonania przez Kupującego umowy zgodnie z jej treścią.

VIII. Opakowania
1. Wszelkie pojemniki i opakowania, w których dostarczany jest zamówiony towar, są pojemnikami i opakowaniami jednorazowego użytku i nie podlegają zwrotowi do Pamexpol Sp. z o.o..
2. Stosowane przy dostawach jednostki paletowe, skrzynie i jednostki kontenerowe stanowią własność Pamexpol Sp. z o.o.. Jeśli nie zostaną zwrócone po upływie stosownego terminu użytkowania, wówczas może obciążyć Kupującego według cen dziennych odpowiednich towarów nowych.

IX. Rękojmia za wady fizyczne i prawne
1. Pamexpol Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi wyłącznie na zasadach określonych w niniejszych OWS. Wszelka dalej idąca odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
2. W celu zachowania uprawnień wynikających z rękojmi Kupujący zobowiązany jest przy odbiorze towarów będących przedmiotem umowy, do ich zbadania co do zgodności z ilością i rodzajem określonym w umowie lub na dokumencie dostawy oraz ich należytym stanem jakościowym. O ile jest to możliwe, wyżej opisana kontrola winna odbywać się w obecności przedstawiciela Pamexpol Sp. z o.o..
3. W przypadku wykrycia jakichkolwiek wad towarów będących przedmiotem umowy, Kupujący jest zobowiązany powiadomić o nich Pamexpol Sp. z o.o. niezwłocznie w formie pisemnej, nie później jednakże niż w terminie 2 dni robocze licząc od daty ich wykrycia. Po upływie tego terminu wszelkie roszczenia z rękojmi wygasają. Dla zachowania terminu reklamacji koniecznym jest wysłanie zawiadomienia do Pamexpol Sp. z o.o .faksem/mailem i równocześnie listem poleconym przed upływem tego terminu.
4. Ewentualne wady ukryte, które ujawnić mogą się dopiero w trakcie wykonywania prac z zastosowaniem towarów będących przedmiotem umowy, winny zostać zgłoszone Pamexpol Sp. z o.o. w terminie 10 dni roboczych licząc od daty ich wykrycia.
5. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek wad towaru będącego przedmiotem umowy, Kupujący jest zobowiązany udostępnić kwestionowane towary do zbadania przez przedstawiciela Pamexpol Sp. z o.o.(również w sytuacji, kiedy zostały one już wykorzystane do wykonania określonych prac) w celu ustalenia zasadności zgłoszonej reklamacji, w tym do zbadania czy reklamowane towary zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności zgodnie z informacjami zawartymi w kartach technicznych wyrobów.
6. Po zbadaniu przez przedstawiciela Pamexpol Sp. z o.o. reklamowanego towaru sporządzony zostanie stosowny protokół, w którym przedstawiciel Pamexpol Sp. z o.o. zamieści swoje uwagi, a w szczególności czy uznaje zgłoszoną reklamację, a jeśli tak to w jakim zakresie. Przedstawiciel Kupującego winien również podpisać protokół, umieszczając swoje ewentualne uwagi co do zasadności wyniku kontroli przedstawiciela Pamexpol Sp. z o.o..
7. Pamexpol Sp. z o.o. może zlecić przeprowadzenie ekspertyzy technicznej lub innych stosownych badań w celu stwierdzenia istnienia wady. W takim przypadku rozpatrzenie reklamacji nastąpi po otrzymaniu ekspertyzy lub raportu z badań.
8. Rozstrzygnięcie reklamacji nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po zbadaniu przez Pamexpol Sp. z o.o. reklamowanego towaru na podstawie otrzymanych od producenta dokumentów lub zleconej ekspertyzy
z badania materiału.
9. W przypadku, jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, Pamexpol Sp. z o.o. może wedle swego wyboru:
a) dokonać wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad, zrealizowane na koszt i ryzyko
Pamexpol Sp. z o.o.,
b) obniżyć cenę stosownie do wartości stwierdzonej wady, jeżeli pomimo zaistniałej wady dostarczony towar nadaje się do użytku,
c) jeżeli wymiana nie jest możliwa z uwagi na wcześniejsze użycie reklamowanego towaru w pracach budowlanych, Pamexpol Sp. z o.o. zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad w ilości potrzebnej do wykonywania ewentualnych prac poprawkowych.
10. Kupujący jest zobowiązany do przedsięwzięcia wszystkich możliwych czynności, które zminimalizują ewentualne szkody związane z użyciem wadliwego towaru. W przypadku nie podjęcia takich czynności, w zakresie szkody, która mogła być zmniejszona gdyby Kupujący podjął określone działania. Pamexpol Sp. z o.o.nie ponosi odpowiedzialności.
11. Pamexpol Sp. z o.o. jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu towarów wolnych od wad w terminie, uzależnionym od możliwości Pamexpol Sp. z o.o. oraz potrzeb Kupującego.
12. Pamexpol Sp. z o.o. nie odpowiada za wady towarów lub szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Kupującego zaleceń Pamexpol Sp. z o.o. odnośnie przechowywania, zastosowania lub terminu przydatności do użycia zakupionych towarów.
13. Pamexpol Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Kupujący udzieli swojemu klientowi dalej idących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.
14. Kupujący może korzystać z uprawnień z rękojmi pod warunkiem spełnienia wymagań określonych pkt 1-13.
15. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, licząc od dnia kiedy towar został Kupującemu wydany.
16. Pamexpol Sp. z o.o., niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi, może udzielić Kupującemu gwarancji na sprzedane towary. Okres gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży. Warunki ewentualnej gwarancji wynikają z treści odrębnego oświadczenia składanego przez Pamexpol Sp. z o.o. na piśmie pod rygorem nieważności.
17. Pamexpol Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku, gdy:
a) Kupujący przetworzył towar.
b) Wady towaru powstały w trakcie transportu z magazynu Pamexpol Sp. z o.o. do miejsca odbioru towaru przez Kupującego.
c) Wady towaru powstały w trakcie jego rozładunku.
d) Kupujący dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody Pamexpol Sp. z o.o..
18. Strony wyłączają odpowiedzialność Pamexpol Sp. z o.o. z tytułu rękojmi w zakresie, w jakim wady towaru spowodowane są przez jego producenta.
19. Pamexpol Sp. z o.o. zastrzega, że towar pozbawiony wszelkich wad i dostarczony zgodnie z zamówieniem Kupującego nie podlega zwrotowi.

X. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej
1. Pamexpol Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo własności sprzedanych towarów aż do uiszczenia przez Kupującego całej ceny.
2. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego w stosunku do Ku¬pującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący zastrzeżenie prawa jego własności na rzecz Pamexpol Sp. z o.o.. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Pamexpol Sp. z o.o. w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobo¬wiązany jest on niezwłocznie poinformować Pamexpol Sp. z o.o. o tym fakcie.
3. Kupujący na żądanie Pamexpol Sp. z o.o. jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informa¬cje o tym gdzie są przechowywane towary, których własność jest zastrzeżona na rzecz Pamexpol Sp. z o.o..
4. Pamexpol Sp. z o.o. jest uprawniony do skontrolowania towaru w miejscu, w którym się on znajduje, jak również do jego odebrania.
5. Kupujący ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru w okresie pomiędzy jego wydaniem a przejściem prawa własności towaru na jego rzecz.

XI. Zmiana warunków umów
Wszelkie ustalenia dokonywane za pomocą jakiegokolwiek środka komunikowania się a zmie¬niające lub uchylające którekolwiek z opisanych wyżej postanowień, wymagają dla swej ważności potwierdzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

XII. Klauzula salwatoryjna
1. Postanowienia niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży i dostawy zawieranych przez Pamexpol Sp. z o.o.. Niedopuszczalne jest powoływanie się przez Kupującego na nieznajomość niniejszych warunków po zawarciu umowy.
2. Jeżeli niektóre z postanowień niniejszych warunków umów okażą się być nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia zachowują swą ważność, chyba, że z okoliczności wynika, że bez postanowień objętych nieważnością umowa nie zostałaby zawarta, a postanowienia dotknięte wspomnianymi wyżej wadami interpretowane będą w ten sposób, aby w granicach obowiązującego prawa zapewnić najbliższy celowościowo efekt do przewidzianego w OWS.

XIII. Siła wyższa
1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, jeżeli jest ono spowodowane zjawiskami siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się wszelkie okoliczności i zjawiska, których, rozsądnie rzecz oceniając, nie można było przewidzieć ani też im zapobiec, mające charakter zewnętrzny w stosunku do stron umowy i nie są spowodowane przez żadną z nich, ani też przez żadną z osób, za które ponoszą odpowiedzialność (m.in. niezawinione zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami, blokadami dróg itp.).

XIV. Miejsce wykonania, właściwość sądów
1. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Pamexpol Sp. z o.o. o każdorazowej zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenie dokonane na adres wcześniej wskazany uważa się ze skuteczne.
2. W kwestiach nie uregulowanych umową i OWS zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.
3. W przypadku ewentualnego sporu, strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu polubownego ich rozstrzygnięcia w drodze bezpośrednich rokowań.
4. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Pamexpol Sp. z o.o..
5. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wchodzą w życie z dniem 01.05.2015 roku.